“Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει.” – Προσ Κορινθιουσ Β΄ (Nestle-Aland 28)

The point is this: the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows bountifully will also reap bountifully.” – 2 Corinthians 9:6 (NRSV)

“The more liberal you are to your neighbors, the more liberal you will find the blessing God pours forth on you.” – John Calvin

Cézanne, Paul. The Card Players. Paris, France. Musée d'Orsay, 1895. Oil on canvas..jpg
Cézanne, Paul. The Card Players. Paris, France. Musée d’Orsay, 1895. Oil on canvas.

Advertisements

“ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.” – Προσ Ρωμαιουσ 7:2 (Nestle-Aland 28)

“Thus a married woman is bound by the law to her husband as long as he lives; but if her husband dies, she is discharged from the law concerning the husband.” – Romans 7:2 (NRSV)

“The Law was our husband, under whose yoke we were held until it became dead to us: After the death of the Law Christ took us to himself, that is, he freed us from the Law and took us to himself. Being, therefore, united to Christ who has been raised from the dead, we ought to cleave to him alone. And as the life of Christ is eternal after the resurrection, so hereafter we shall never be divorced from him.” – John Calvin

“There is nothing evil in the Law itself, but it reveals the extent of evil, as no person is able to meet its standard of perfection.” – Bruce Gordon, Calvin. Yale University Press.

Rembrandt. Moses Smashing the Tablets of the Law. 1659. Oil on canvas.
Rembrandt. Moses Smashing the Tablets of the Law. 1659. Oil on canvas.

“ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων.” – Προσ Ρωμαιουσ 3:25 (Nestle-Aland 28)

“Whom God put forward as a sacrifice of atonement by his blood, effective through faith. He did this to show his righteousness, because in his divine forbearance he had passed over the sins previously committed.” – Romans 3:25 (NRSV)

“God does not hate in us his own workmanship, that is, the fact he has created us as living beings; but he hates our uncleanness, which has extinguished the light of his image. When the washing of Christ has removed this, he loves and embraces us as his own pure workmanship.” – John Calvin

Holbein the Younger, Hans. John Calvin. Portrait of a Man..png
Holbein the Younger, Hans. John Calvin. Portrait of a Man.

“The gods may love a man, but they can’t help him when cold death comes to lay him on his bier.” – Homer, The Odyssey

“In Greek mythology, for example, the Homeric gods cannot be conceived of apart from the world – they are ‘principalities and powers’ of the world (e.g., Poseidon is the power of the sea). If you take away the world, you take away the gods. In monotheistic thought, however, given creation out of nothing, when you take away the world, you still have God.” – Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson, and Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology

Böcklin, Arnold. Odysseus and Polyphemus. Oil and tempera on panel. 1896..jpg
Böcklin, Arnold. Odysseus and Polyphemus. Oil and tempera on panel. 1896.

“Now, Lord, since it is you who gives understanding to faith, grant me to understand as well as you think fit, that you exist as we believe, and that you are what we believe you to be. We believe that you are that thing than which nothing greater can be thought.” – Anselm of Canterbury, Proslogion

Romanelli, Giovanni Francesco. The Meeting of the Countess Matilda and Anselm of Canterbury in the Presence of Pope Urban II. 1642. Oil on canvas.
Romanelli, Giovanni Francesco. The Meeting of the Countess Matilda and Anselm of Canterbury in the Presence of Pope Urban II. 1642. Oil on canvas.

“Since empirical science can only proceed on the working assumption that nature is uniform and subject to universal and necessary laws, and since this presupposition cannot be established by the inductive method of science itself, the question arises: Whence come these larger suppositions? Many scholars today believe that Christianity’s creation doctrine slowly encouraged the requisite philosophy of science needed to supplant Aristotelian cosmology.” – Richard J. Plantinga, Thomas R. Thompson, and Matthew D. Lundberg, An Introduction to Christian Theology

Wright of Derby, Joseph. A Philosopher Lecturing on the Orrery. Derby Museum and Art Gallery. 1766. Oil on canvas..jpg
Wright of Derby, Joseph. A Philosopher Lecturing on the Orrery. Derby Museum and Art Gallery. 1766. Oil on canvas.

“It is thus evident that you are far from fulfilling the commandment, and that you bear false witness within your own soul that you have loved your neighbor as yourself. Look, the Lord’s offer shows just how distant you are from true love! For if what you say is true, that you have kept from your youth the commandment of love and have given to everyone the same as to yourself, then how did you come by this abundance of wealth? Care for the needy requires the expenditure of wealth: when all share alike, disbursing their possessions among themselves, they each receive a small portion for their individual needs. Thus, those who love their neighbor as themselves possess nothing more than their neighbor; yet surely, you seem to have great possessions! How else can this be, but that you have preferred your own enjoyment to the consolation of the many? For the more you abound in wealth, the more you lack in love.” – Basil of Caesarea, “To the Rich.”

“Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός· εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει αὐτῷ ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔἷπεν τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος πάντα ταυτα ἐφύλαξα· τί ἔτι ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς [τοις] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.” – Κατα Μαθθαιον 19:16-22 (Nestle-Aland 28)

“Then someone came to him and said, ‘Teacher, what good deed must I do to have eternal life?’  And he said to him, ‘Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments.’ He said to him, ‘Which ones?’ And Jesus said, ‘You shall not murder; You shall not commit adultery; You shall not steal; You shall not bear false witness; Honor your father and mother; also, You shall love your neighbor as yourself.’ The young man said to him, ‘I have kept all these; what do I still lack?’ Jesus said to him, ‘If you wish to be perfect, go, sell your possessions, and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven; then come, follow me.’ When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.” – Matthew 19:16-22 (NRSV)

Hoffman, Heinrich. Christ and the Rich Young Ruler. 1889..jpg
Hoffman, Heinrich. Christ and the Rich Young Ruler. 1889.