“ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.” — Προσ Ρωμαιουσ 7:2 (Nestle-Aland 28)

“Thus a married woman is bound by the law to her husband as long as he lives; but if her husband dies, she is discharged from the law concerning the husband.” — Romans 7:2 (NRSV)

“The Law was our husband, under whose yoke we were held until it became dead to us: After the death of the Law Christ took us to himself, that is, he freed us from the Law and took us to himself. Being, therefore, united to Christ who has been raised from the dead, we ought to cleave to him alone. And as the life of Christ is eternal after the resurrection, so hereafter we shall never be divorced from him.” — John Calvin

“There is nothing evil in the Law itself, but it reveals the extent of evil, as no person is able to meet its standard of perfection.” — Bruce Gordon, Calvin. Yale University Press.

Rembrandt. Moses Smashing the Tablets of the Law. 1659. Oil on canvas.
Rembrandt. Moses with the Tablets of the Law. 1659. Oil on canvas.

“ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων.” — Προσ Ρωμαιουσ 3:25 (Nestle-Aland 28)

“Whom God put forward as a sacrifice of atonement by his blood, effective through faith. He did this to show his righteousness, because in his divine forbearance he had passed over the sins previously committed.” — Romans 3:25 (NRSV)

“God does not hate in us his own workmanship, that is, the fact he has created us as living beings; but he hates our uncleanness, which has extinguished the light of his image. When the washing of Christ has removed this, he loves and embraces us as his own pure workmanship.” — John Calvin

Holbein the Younger, Hans. John Calvin. Portrait of a Man..png
Holbein the Younger, Hans. Portrait of a Man.