“ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων.” — Προσ Ρωμαιουσ 3:25 (Nestle-Aland 28)

“Whom God put forward as a sacrifice of atonement by his blood, effective through faith. He did this to show his righteousness, because in his divine forbearance he had passed over the sins previously committed.” — Romans 3:25 (NRSV)

“God does not hate in us his own workmanship, that is, the fact he has created us as living beings; but he hates our uncleanness, which has extinguished the light of his image. When the washing of Christ has removed this, he loves and embraces us as his own pure workmanship.” — John Calvin

Holbein the Younger, Hans. John Calvin. Portrait of a Man..png
Holbein the Younger, Hans. Portrait of a Man.